Category - Uncategorized

UMD Media
Video

“ናይ ርኡይ ሓቂ” ፀገም ዘለዎ፤ “ኣብ ሕምየት እምበር ኣብ ሓቂ ዘይተመስረተ”  – ካብ ኣባላት ኣመራርሓ ህወሓት ንፀብፃብ ዩኤምዲ ሚዲያ ካብ ዝተውሃበ ግብረ መልሲ

ብpdf ልምንባብ ብPDF ልምንባብDownload መእተዊ “ትግራይ ኣብ ቐራና መንገዲ፡ ለውጢ ደለይቲን ኸምዘለናዮ ንኺድ ባሃልቲ ፖለቲካዊን ወታሃደራዊ መራሕቲ ትግራይ” ብዝብል ኣርእስቲ ናይ መጀመሪያ ናይ ዩኤምዲ ሚዲያ ፀብፃብ ብየካቲት...

UMD Media
Video

ትግራይ ኣብ ቀራና መንገዲ፡ ለውጢ ደለይቲን ኸምዘለናዮ ንኺድ ባሃልቲ ፖለቲካዊን ወታሃደራዊ መራሕቲ ትግራይ

ፀብፃብ ዩኤምዲ ሚዲያ መእተዊ ንኣዋርህ ዝግበር ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ሀዚውን ይቅጽልሎ፡፡ በሓደ ገፅ ፖለቲካዊ መራሕቲ ብወገን ህወሓት ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዋ ፈፃሚት ስራሕ ንበይና፤ ሓደ ሓደ ጊዜ ምስ ማዕኸላይ ኮሚቴ ኣባላት...

UMD Media

ካብ ግዱሳት ሙሁራን ትግራይ ዝቐረበ መበገሲ ሓሳብ ናብ ኣሰናዳኢት ጊዝያዊ መንግስቲ ትግራይ

መእተዊ ንቡዙሕ እዋናት እናተዋህለሉ ዝመፁ ፀገማትናን፤ ሳዕቤን እቲ ናይ ሐዚ ኲናት ዝኾኑ ዝተሓላለኹ ፀገማትን ተደማሚሮም እቲ ዘለናዮ ኩነታት ህፁፅ ፍታሕ ዝጠልቡ ኣዝዮም ገዘፍቲ ኩለመዳያዊ ቅልውላዋት ኣብ ዝጠጥዕሉ እዋን ክንርከብ...

UMD Media

ጊዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ከመይ ይመስረት

መርስኤ ኪዳን ድሕሪ ንኽልተ ዓመታት ኣብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኻየደ ወራር ኣብ ጥቅምቲ 2015 ኣብሞንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ብዝተገብረ ተፃብኦ ንሓዋሩ ጠጠው ናይምባል ውዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ረኺቡ...

UMD Media

“ኢትዮጵያውያን ኤርትራ የምትከፍለውን ዋጋ ሁሉ ተረድተውና አደብ ገዝተው የኤርትራን ህዝብ፣ አመራርና ሀገር አክብረው መሄድ የሚችሉ ካልሆኑ፣ ኢትዮጵያን አፈንድቶ ለሦስት ተሰንጥቃ ብትንትኗ እንድትወጣ መተው የቀለለ ነገር ነው። ኤርትራ ኢትዮጵያን ለመበታተን ከፈለገች ያለ ምንም ማጋነን የሰዓታት ስራ ነው።”

የUMD Media ማስታወሻ ከዚህ በታች ያለው የአማርኛ ትርጉም ቃል በቃል በቀጥታ ኤፕሪል 24 2021 እአአ (ሚያዝያ 16 2013 )  ጀናይ ገብረገርግስ ገብረማርያም በተባለ የሻዕቢያ ሰው ከተጻፈ የትግርኛ ጽሑፍ...

UMD Media

የሻዕቢያው ሰው – ኢትዮጵያ በ’’ደቡብ እዝ’’ ስር የምናስተዳድራት ሰባተኛዋ ዞናችን ነች።

የUMD Media ማስታወሻ ከዚህ በታች ያለው የአማርኛ ትርጉም ቃል በቃል በቀጥታ ጁላይ 17 2020 እአአ (ሐምሌ 10 2012) ጄናይ ገብረገርግስ ገብረ ማርያም በተባለ የሻዕቢያ ሰው ከተጻፈ የትግርኛ ጽሑፍ የተተረጎመ ነው፡፡ የትግርኛ...

UMD Media

ቐፃሊ ኣንፈት ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ

ዶ/ር ገብረሚካኤል ገብረመስቀል ዘርኣፅዮን ኸም PDF ልምንባብ ወይ ልምሕታም – ቐፃሊ-ኣንፈት-ቓልሲ-ህዝቢ-ትግራይ-2PDF I. መእተዊ ወፍሪ ዘርኢ ምፅናት ትግራይ ካብ ዝጅመር 2 ዓመታት ሓሊፍዎ ኣሎ። እዚ ወፍሪ ‘ዚ ልዕሊ...