Category - Uncategorized

UMD Media
Video

ውጥጥ ህወሓት፡ በረኸት ዶ መዘዝ?

ተኽሊት ገብረመስቀል ኦክቶበር 29 2023 “ህወሓት በዚ እዋን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ነኒርእሱ ምውጣጡ ንኹሉ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዚ ኩነታት ቅድም ክብል ብወረያ ወረ ዝስማዕ እኳ እንተነበረ ከምዙይ ናይዚ ሰሙን ግልፂ ዝኾነ ውጥጥ...

UMD Media
Video

“መዘክር ኣባዲ ዘሞ ሹመይ እንዳጠቀሰ ዘቅረቦም መፀለምታን ውንጀላታትን ብዝምልከት ዝቀረብ መብርሂ”

ሃይለ ሊባኖስ ወልደ ሚካኤል ካብ ከተማ ለንደን “መዘክር ኣባዲ ዘሞ ጀነራል ወዲመድህን ንጀነራል ፌስሃ ማንጅስ ተኪኡ ናብ ሱዳን እንትለኣኽ ሃይለ ሊባኖስ መጠኑ ክንደይ ምዃኑ ኣብሰነድ ዝተመዝገበ ናይ መንግስቲ ትግራይ ኩንታላት...

UMD Media
Video

የትውልድ ውርስ እና ሃገር፡ የምህዳራዊ ምልከታ አስፈላጊነት የአዕምሮአዊ ውቅር ለውጥ

ደስታ መብራቱ አዲስ መጽሀፍ “ከእነኚህ ዓመታት ያገኘሁት ትምህርት ምንም እንኳን ጥቂቶች በፍጹም ቀናነት ለህዝብ መሰረታዊ መብት እና ጥቅም የሚቆሙ ቢኖሩም፣ በጌታ እና ሎሌ መንፈስ ከተለወሰው ፖለቲካዊ ውርሳችን የተነሳ አ...

UMD Media
Video

ካብ ጥምረት ማሕበራት ዳያስፖራ ትግራይ ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለፂ

“እዞም ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ ንምዝካር፣ ብትግራይ ደረጃ ካብ ጥቅምቲ 1 ክሳብ ጥቅምቲ 3 /2016 ዓ/ም ግእዝ ዝጸንሕ ናይ 3 ማዓልቲታት ናይ ሓዘን ማዓልቲ ምእዋጁን ህዝብና ዝተሰዉኡ ወገናቱ ዝርደአሉ እዋን ምዃኑን ዝፍለጥ...